Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Arinya Massage

Arinya is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61821276 en is gevestigd aan het Carel Beukerhof 2, 6866DH Heelsum.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Arinya Massage zijn handelsnamen van Arinya.

 3. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Klant: de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

 5. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten aan de Klant aanbiedt, hierna: Jeanine

 6. Aanbod: Ieder aanbod aan de Klant tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.

 7. Diensten: De diensten die Jeanine aanbiedt zijn bodywork-sessies en workshops.

 8. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door Jeanine terzake de door de de Klant aangevraagde diensten.

 9. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening waartoe de Klant opdracht heeft gegeven.

 10. De website die Arinya Massage gebruikt is: https://www.arinya.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jeanine, elke overeenkomst tussen Jeanine en de Klant en op elke dienst dat door Jeanine wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt de Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Jeanine aan de Klant aangeven op welke wijze de de Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Jeanine is gepubliceerd zodat de Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Jeanine is overeengekomen. De algemene voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met de Klant.

 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. De disclaimer(s) van Jeanine zijn van toepassing op de uitvoering van de dienstverlening. De Klant is gehouden deze disclaimer(s) voorafgaand aan de dienstverlening te lezen en voor akkoord te ondertekenen.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Jeanine gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Een aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk gedaan worden.

 2. Jeanine is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Jeanine te allen tijde het recht een overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Jeanine gegronde reden te weigeren.

 3. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat de Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Jeanine niet binden.

 4. Eventuele opgegeven termijnen of data zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jeanine niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 6. Jeanine heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de sessie te weigeren. Een dergelijke weigering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie.

 7. Indien meerdere de Klanten samen een dienst afnemen waardoor een overeenkomst tot stand komt is elke individuele de Klant hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

 8. In geen geval is een sessie bij Jeanine een (medische) behandeling, ook worden er geen medische diagnoses gesteld. De sessies zijn geen vervanging van zorg waarvoor reguliere medische behandeling noodzakelijk is zowel fysiek als mentaal. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor raadplegen van een huisarts of specialist. De sessie wordt niet uitgevoerd door een therapeut.

 9. Voor deelname aan een sessie dient de Klant minimaal 18 jaar zijn.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een Aanbod van Jeanine heeft aanvaard.

 2. Indien de Klant het Aanbod heeft aanvaard, zal Jeanine de door de Klant aangevraagde dienst mondeling of per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Jeanine niet meer aan een Aanbod gehouden worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 3. Jeanine is niet gehouden aan een Aanbod indien de Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat wordt gedaan door Jeanine aan de Klant.

 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen uitgevoerd worden.

 6. Jeanine is gerechtigd om een (potentiële) de Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen de Klant en Jeanine een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

 2. Zowel de Klant als Jeanine kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van de Klant.

 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet indien Jeanine ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. de Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 4. Annulering van een workshop is slechts mogelijk met vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten van Jeanine alsmede 50% van de overeengekomen prijs indien de overeenkomst drie weken voor de aanvangsdatum geannuleerd wordt. Indien dit twee weken plaatsvindt voor de aanvangsdatum, is dit 75% van het overeengekomen bedrag en vanaf een week voor de aanvangsdatum dient de Klant het volledig overeengekomen bedrag te voldoen. Dit laat het recht van Jeanine onverlet om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 5. Ingeval van individuele sessies met een de Klant, kan de Klant de afspraak tenminste 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering tussen 48 uur en 24 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur, worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht. Hieronder wordt tevens verstaan het afbreken van een reeds begonnen sessie en/of workshop. Wanneer de Klant niet verschijnt op een afspraak is de Klant verplicht de sessie volledig te betalen en is er geen restitutie mogelijk indien vooraf betaald. In overleg met Jeanine kan de sessie kosteloos overgedragen worden aan een andere Klant.

 6. Zowel de Klant als Jeanine kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Jeanine nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Jeanine zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Hierbij wordt uitsluitend gehandeld met de uitdrukkelijk toestemming van de Klant.

 2. Bij de uitvoering van de diensten is Jeanine niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van de Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Jeanine, is de Klant gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jeanine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jeanine worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jeanine zijn verstrekt, heeft Jeanine het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de de Klant in rekening te brengen.

 4. Voorafgaand aan de dienstverlening vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens de intake dient de Klant alle relevante informatie die van invloed kan zijn op de sessie aan Jeanine te verstrekken. Hieronder wordt verstaan lichamelijke en fysieke gesteldheid (waaronder lichamelijke, emotionele of psychische klachten), zwangerschap, eventuele (geslachts)ziektes, blessures, hoge bloeddruk. Indien naar het uitsluitend oordeel van Jeanine de Klant ongeschikt is deel te nemen aan een sessie, komt de dienstverlening per direct te vervallen zonder dat Jeanine enige schadevergoeding aan de Klant is verschuldigd.

 5. Jeanine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Jeanine is uitgegaan van door de de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 6. De Klant vrijwaart Jeanine voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

 7. De Klant dient enige schade die hij of zij veroorzaakt tijdens een sessie (denk aan meubilair, aanwezige spullen) binnen 14 dagen te vergoeden.

 8. Deelname aan een sessie is in geen geval gericht op orale bevrediging, geslachtsgemeenschap of het bewust werken naar een orgasme. De begeleiding van Jeanine richting de Klant is warm en betrokken, maar de relatie tussen Jeanine en de Klant is puur professioneel. Het contact is niet romantisch noch erotisch van aard.

 9. Het lichamelijk contact tijdens sessies is eenzijdig, dat wil zeggen Jeanine raakt de Klant aan en niet andersom, tenzij expliciet anders afgesproken.

 10. Jeanine gaat geen intieme relatie of hechte vriendschapsband aan met een Klant. Indien er al een intieme relatie of hechte vriendschapsband met een Klant bestaat, maken Jeanine en de Klant van te voren duidelijke afspraken over de mogelijkheden en grenzen binnen de sessies.

 11. Jeanine heeft het recht de Klant te verwijderen uit de locatie indien de Klant zich niet correct gedraagt of het normale verloop van de sessie c.q. workshop verhindert of het veiligheidsgevoel van Jeanine, andere deelnemers en/of de docent. Indien de Klant hierbij grenzen overschrijdt in strijd met de wet, goede zeden of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, kan Jeanine hiervan aangifte doen bij de politie. Bij uitsluiting van deelneming heeft de Klant geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vergoeding van schade.

 12. De sessies vinden plaats in Heelsum of op een ander te bespreken locatie. In dit laatste geval betaalt de Klant Jeanine’s reiskosten en eventuele bijkomende kosten.

Artikel 7 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van de Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van de Klant te komen, is de Klant verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Jeanine is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van de Klant verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Jeanine gerechtigd om deze kosten, na overleg met de Klant, in rekening te brengen bij de Klant.

 3. Tussen twee sessies in kan de Klant per e-mail contact opnemen met Jeanine om kort een ervaring te delen of om meer duidelijkheid over een onderdeel van een thuisopdracht of meditatie te krijgen. Als het tussentijds contact intensievere vormen krijgt (langere telefoongesprekken, uitgebreidere e-mail uitwisselingen), kan Jeanine hiervoor extra kosten in rekening gaan brengen. Dit wordt altijd eerst overlegd met de Klant.

Artikel 8 Workshop

 1. De Klant dient zich tijdig aan te melden voor deelname aan een workshop. Hierbij dient hij te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 2. Jeanine is gerechtigd de Workshop te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien er te veel of te weinig aanmeldingen zijn. Het staat ter uitsluitend oordeel van Jeanine om een Workshop te verplaatsen. Indien de Klant op de nieuwe datum niet kan, heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden, of kan hij op een andere datum deelnemen aan een Workshop.

 3. Indien de Klant heeft deelgenomen aan een deel van de workshop, en besluit gedurende de workshop te stoppen, is de Klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd en heeft hij geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 9 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen.

 2. De Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Partijen kunnen overeenkomen dat het verschuldigde bedrag vooraf betaald dient te worden, of dat er een voorschot betaald dient te worden. Indien op basis van vooruitbetaling werkzaamheden worden verricht, wordt pas aangevangen met de dienstverlening nadat het bedrag is ontvangen door Jeanine.

 4. De Klant kan het verschuldigde bedrag indien daartoe overeengekomen, ineens achteraf en op locatie voldoen.

Artikel 10 Incassobeleid

 1. Wanneer de Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van maximaal 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, zal de Klant een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen. Indien de Klant niet binnen deze (tweede) betalingstermijn betaald, is de Klant in verzuim.

 2. Vanaf de datum dat de Klant in verzuim is, zal Jeanine na een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 3. Indien Jeanine meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 11 (Op)Levering

 1. Indien de aanvang of voortgang van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Jeanine of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van de Klant komen, heeft Jeanine recht op een redelijke verlenging van de opgegeven termijn. Alle overeengekomen termijnen of data zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan de Klant. de Klant dient Jeanine schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van de Klant en zullen door Jeanine bij de Klant in rekening worden gebracht.

 3. Indien de Klant toestemming dient te geven, is Jeanine gerechtigd om de uitvoering van de diensten op te schorten tot het moment dat de Klant zijn toestemming heeft gegeven.

 4. Jeanine spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

 5. De aard van de werkzaamheden van Jeanine brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door de Klant is verstrekt. de Klant draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Jeanine nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor de Klant en Jeanine.

Artikel 12 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, blijft bij de Klant gedurende sessie en/of workshop.

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. De verstrekte informatie over individuele sessies op de website, in brochures of in andere schriftelijke of mondelinge communicatie is ten allen tijde waarheidsgetrouw en accuraat.

 2. Jeanine doet al het mogelijke om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Jeanine gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Klant en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. De meest recente versie van de privacy statement staat op de website http://www.arinya.nl. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan arinyamassage@gmail.com

 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Jeanine verwerkt worden. De Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart de Klant Jeanine tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 4. Indien Jeanine op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 5. Jeanine behandelt alle persoonlijke informatie die de cliënt met haar deelt vertrouwelijk. Zij deelt deze informatie niet met derden zonder toestemming van de cliënt, behalve rechtswege. Jeanine verwacht van iedere cliënt dat hij/zij zorgvuldig en respectvol omgaat met het delen van informatie over de inhoud en vorm van de sessies met derden.

 6. Nu en dan verwerkt Jeanine ervaringen uit sessies en workshops in openbare uitingen. Dit wordt altijd zo gedaan dat de identiteit van de Klant redelijkerwijs niet te achterhalen is. Mocht de Klant hier bezwaar tegen hebben, kan deze dit schriftelijk per email melden.

Artikel 14 Opschorting

 1. Jeanine heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien de Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

 2. Jeanine is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra de Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan de Klant schriftelijk worden bevestigd. Jeanine is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 15 Overmacht

 1. Jeanine is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de zijde van Jeanine wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Jeanine, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Klant aan Jeanine zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van Jeanine (x) algemene vervoersproblemen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Jeanine buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Jeanine, is Jeanine uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien de Klant Jeanine binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Jeanine deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Jeanine in staat is om adequaat te reageren.

 2. Indien het verrichten van diensten door Jeanine leidt tot aansprakelijkheid van Jeanine, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 3. Jeanine is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Jeanine geleverde diensten en/of producten.

 4. Jeanine is niet aansprakelijk voor alle beslissingen die de Klant zelf neemt tijdens een sessie.

 5. Jeanine is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

 6. Jeanine is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden c.q. technische storingen of gebreken in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

 7. Jeanine staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Jeanine verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 8. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de sessie/workshop. Jeanine sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

 9. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Jeanine vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Jeanine binnen een jaar nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 10. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Jeanine per gebeurtenis uitkeert, dan wel tot het bedrag dat Jeanine inzake de gebeurtenis daadwerkelijk op derden kan verhalen.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Jeanine en de Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de gegevens, procedures, ideeën en bedrijfsgevoelige informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

 2. Indien Jeanine op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Jeanine zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Jeanine niet gehouden tot enige schadevergoeding en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Jeanine en de Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Jeanine berusten uitsluitend bij Jeanine en worden niet overgedragen aan de Klant.

 2. Het is de Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Jeanine rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeanine.

 3. Het is de Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Jeanine rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is de Klant verboden om de intellectuele eigendomsrechten van Jeanine anders te gebruiken dan het doel van de overeenkomst.

 4. Indien de Klant een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van Jeanine, is de Klant direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is Jeanine gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op de Klant te verhalen.

Artikel 19 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Jeanine verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is de Klant hiervoor verantwoordelijk.

 2. de Klant vrijwaart Jeanine van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

 3. De Klant vrijwaart Jeanine voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door de Klant verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

 4. Indien de Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Jeanine verstrekt, garandeert de Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Klachten

Jeanine beoogt zo transparant mogelijk naar (potentiële) Klanten op te treden. Hiervoor is informatie op de website www.arinya.nl beschikbaar. Op de website staat duidelijk vermeld dat verondersteld wordt dat de Klant vóór aanvang van het intakegesprek of de eerste sessie de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Desalniettemin kan het voorkomen dat een Klant een klacht heeft over de gang van zaken rond de aanmelding, het intakegesprek, een sessie, de ruimte, het handelen van Jeanine of wat dan ook.

In voorkomende gevallen zal Jeanine daarbij de volgende procedure in acht nemen:

 1. Indien de Klant niet tevreden is over de dienstverlening van Jeanine of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is de Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot twee maanden na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via arinyamassage@gmail.com met als onderwerp “klacht”.

 2. De klacht moet door de Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Jeanine de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. Jeanine zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De klager wordt dan tevens op de hoogte gesteld van de verdere procedure. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 4. Een klacht over een gebeurtenis, later dan zes maanden na afloop van de gebeurtenis wordt niet in behandeling genomen.

 5. Een klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar door Jeanine bewaard.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Jeanine en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Jeanine kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

 3. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.